Liên kết


Yêu cầu liên kết:

1, Kích thước logo: 90 * 30

2, Không vi phạm pháp luật hiện hành hoặc chứa nội dung không được phép;

3, Xếp hạng Alexa không ít hơn 10.000;

4, Google PageRankank không ít hơn 3;

5, Liên kết có trách nhiệm báo cáo với nhau các liên kết đã hết hạn, văn bản, cập nhật hình ảnh và các vấn đề khác;


Điện thoại: 0803 619 619

Powered by JYmusic